Можливості імунокорекції у дітей дошкільного та шкільного віку

Можливості імунокорекції у дітей дошкільного та шкільного віку

Переважна більшість дітей, які часто і довго хворіють, належить до дошкільного і шкільного віку, що насамперед пояснюється фізіологічною незрілістю їхньої імунної системи, особливо клітинного імунітету, що зумовлює високу чутливість до інфекцій та алергічних реакцій.

І.О. Багірян, Т.О. Воронцова, Я.В. Олійник, к.м.н.; кафедра педіатрії Тернопільського державного медичного університету

тематический номер: ПЕДИАТРИЯ, АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ

Часті вірусні респіраторні епізоди ослаблюють імунний захист, і тоді патологічний процес набуває рецидивуючого характеру і погано піддається загальноприйнятим методам лікування. Отже, лише міцна імунна система може бути запорукою захисту організму дитини від хвороби, хронізації чи рецидивування процесу.

Важливу роль у підтримці гомеостазу відіграють мікроелементи, більшість з яких міститься в клітинах, переважно у вигляді кофакторів металоферментів, і регулює цілу низку біохімічних функцій, зокрема перебіг реакцій антиоксидантного захисту, тканинного дихання, процеси детоксикації, синтезу та ін. Також вони беруть участь у стабілізації структури макромолекул, які не є ферментами, потенціюючи при цьому в організмі дію різних вітамінів і гормонів.

Дефіцит мікроелементів часто виникає у період швидкого розвитку дітей дошкільного та шкільного віку, особливо тих, котрі часто і довго хворіють, що значно ослаблює загальний стан організму, імунний статус, передусім у період одужання [1-4].

Краплі Береш Плюс® від АТ «Береш Фарма» (Угорщина) містять більшість життєво необхідних мікро- та макроелементів (залізо, цинк, магній, марганець, мідь, молібден, ванадій, нікель, бор, фтор і кобальт), які координаційно зв'язані з органічними молекулами, що значно покращують їх всмоктування. Застосування препарату забезпечує надходження в організм необхідної кількості мікро- та макроелементів, достатньої для нормального перебігу біохімічних процесів, що підвищують неспецифічну резистентність організму. Краплі нетоксичні навіть при тривалому застосуванні, не мають тератогенної дії.

Краплі Береш Плюс® містять мікро- та макроелементи у фізіологічно необхідних співвідношеннях і кількості, що забезпечує оптимальний рівень мікро- та макроелементів навіть при їх низькому вмісті в продуктах харчування. Доза препарату підбирається індивідуально залежно від маси тіла, що дає змогу поповнювати організм необхідною кількістю елементів.

Матеріали і методи

Метою нашого дослідження було вивчення активності імунної системи до і після застосування препарату Краплі Береш Плюс® на тлі базисної терапії тривалістю 30 днів у комплексному лікуванні дітей дошкільного та шкільного віку з рецидивуючими бронхолегеневими і алергічними захворюваннями. Вибір цієї групи пацієнтів зумовлено переважанням зазначеної патології у пульмонологічних відділеннях дитячих стаціонарів. Спостерігали 25 дітей віком від 2 до 15 років. Діти хворіли бронхіальною астмою, рецидивуючим обструктивним бронхітом чи атопічним дерматитом. Контрольна група становила 20 дітей, які отримували лише традиційну базисну терапію. Результати порівнювалися з нормативними показниками імунітету у здорових дітей (група порівняння) різних вікових груп (обстежено 25 дітей).

Імунологічну реактивність організму оцінювали за наступними показниками. Т-лімфоцити визначали в реакції розеткоутворення з еритроцитами барана (Е-РУК), В-лімфоцити – в реакції розеткоутворення в присутності комплементу миші (ЕАС-РУК), Т-хелпери – в реакції розеткоутворення з еритроцитами барана після інкубації з теофіліном (Тфр-РУК), Т-супресори розраховували як різницю між Т-лімфоцитами і Т-хелперами (Тфч-РУК). Рівень сироваткових імуноглобулінів основних класів IgА, IgМ, IgG визначали методом радіальної імунодифузії в агаровому гелі за C.Mancini и співавт. (1965).

Результати

Під впливом традиційного лікування у хворих дітей спостерігалася позитивна динаміка об'єктивних і суб'єктивних даних основного захворювання на 8-10-й дні: кашель ставав продуктивним, харкотиння виділялось у невеликій кількості, самопочуття хворих ставало задовільним, алергічні прояви на шкірі вщухали.

При дослідженні імунного статусу до початку лікування у хворих дітей виявлено порушення в системі клітинного імунітету: зниження загальної кількості Т-лімфоцитів до 45,5±1,23% (в групі порівняння – 55,6±0,5%), субпопуляцій Т-хелперів та Т-супресорів при домінуючій депресії останніх (відповідно 30,7±1,22% та 14,5±0,52% при нормі 34,5±0,7% та 18,8±0,66%), дефіцит функціональної активності Т-лімфоцитів. Відзначено й зміни в системі гуморального імунітету: спостерігалося достовірне збільшення кількості та функціональної активності В-лімфоцитів до 26,6±1,53% (норма – 23,7±0,1%), зниження вмісту імуноглобулінів G до 4,8±0,8 г/л (норма – 6,5±0,5г/л), А – до 0,8±0,1 г/л (норма – 1,7±0,3 г/л), М – до 1,7±0,2 г/л (норма – 2,5±0,3 г/л), а також підвищення вмісту імуноглобуліну Е до 150±5,6 МО (норма – 70±3,1 МО) при атопічних дерматитах та бронхіальній астмі.

Протягом перших 10 днів ранньої реконвалесценції у дітей, які отримували традиційне лікування, спостерігалася тенденція до відновлення вмісту основних субпопуляцій лімфоцитів та підвищення вмісту імуноглобулінів G, A i M ( www.zdoroviev.narod.ru, 2006.

4. Шудин В. «Злой гном» Никель // www.vdv.crimea.ua, 2001.