Нові надходження до фондів Державної наукової медичної бібліотеки

Нові надходження до фондів Державної наукової медичної бібліотеки

Список складений: Л.Є. Корніловою, відділ наукової та рекомендаційної бібліографії; О.Ф. Банник, відділ науково-інформаційної роботи; Л.В. Корчуновою, відділ комплектування і наукової індексації іноземної літератури.

W-373

Lomax K.G. Contemporary diagnosis and management of H. pylori-associated gastrointestinal diseases / K.G. Lomax, D.Y. Graham. – 2nd ed. – Newtown: Handbooks in health care co., 2004. – 179 p. Сучасна діагностика та лікування H. pylori-асоційованих шлунково-кишкових захворювань.

Автор дає новітню інформацію з проблеми Helicobacter pylori інфекції як найбільш поширеного збудника кишково-шлункових захворювань. Книга містить інформацію з епідеміології Helicobacter pylori інфекції, її впливу на фізіологію кишково-шлункового тракту. Описано сучасні діагностичні тести H. pylori-асоційованих захворювань, їх терапію. Окремий розділ присвячено гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, стравоходу Барретта, аденокарциномі дистального езофагуса. Приділено увагу захворюванням, спровокованим цією інфекцією у дітей. Автор розглядає напрями досліджень з профілактики та лікування захворювань, викликаних Helicobacter pylori інфекцією; проблеми вакцинації.

Книга корисна і цікава для гастроентерологів, інфекціоністів та педіатрів.

Z-1753

Beyond the numbers: Reviewing maternal deaths and complications to make pregnancy safer. – Geneva: WHO, 2004. – VIII, 142 p. + CD-ROM. – (World Health Organization). Незліченна кількість: огляд смертності матерів та її аналіз з метою забезпечення безпечної вагітності.

Книгу створено за матеріалами міжрегіональних конференцій, проведених за ініціативою ВООЗ протягом 1998-1999 років по проблемі моніторингу материнської смертності. Даються аналіз соціальних, психологічних, медичних причин смертності матерів та новонароджених та рекомендації щодо їх усунення. Дано перелік підходів до аналізу материнської смертності і рекомендації щодо практичного їх застосування крок за кроком залежно від обставин.

Книга розрахована на акушерів-гінекологів, педіатрів, працівників сфери здоров’я.

W-374

Inzucchi S.E. Diabetes facts and guidelines 2003-2004 / S.E. Inzucchi; Yale Diabetes Center et al. – New Haven: Takeda, 2003. – 80 p. Факти та рекомендації з діабету за 2003-2004 роки.

Книга висвітлює практику лікування пацієнтів у діабетичному центрі Yale. Дається інформація про менеджмент хворих на діабет у цьому закладі від моменту прибуття пацієнта у прийомний передпокій. Наголошується, на що саме треба звернути увагу при прийомі пацієнта: аналіз стану, лікування до госпіталізації, визначення строку лікування та коштів. Ретельно описано методику диференціального діагнозу і призначення терапевтичних засобів залежно від фізичного статусу, призначення індивідуальної дієти, як провадити моніторинг глюкози, інсулін-режиму. Дається перелік застережень, чого саме треба уникати при лікуванні хворих залежно від типу діабету, при призначенні препаратів орально або в інсулін-лікованих. Даються таблиці препаратів, які застосовуються у шпиталі, і формули визначення ваги, розрахунку потреби в жирах, калоріях тощо.

Книга має кишеньковий формат і є цінним посібником для практикуючих лікарів.

S-8965

Current clinical issues in primary care: Donald E. Stephens convention center. Rosemont, Il. June 17-19, 2004 / Harvard medical school; Northwestern university Feinberg school of Medicine. – Rosemont: Donald E. Stephens Convent. Cent., 2004. – [20], 444 p. Сучасні клінічні проблеми при первинній медичній допомозі.

Книгу підготувала Гарвардська медична школа у рамках програми розвитку освіти, отримання сучасної, релевантної та високої якості інформації шляхом презентації новітніх матеріалів. Цей випуск присвячено темі «Надання первинної допомоги». Інформацію подано з різних клінічних проблем: остеопорозу, сексуальних дисфункцій, розладу руху, гінекологічних захворювань, надання допомоги людям похилого віку, гастроентерології, синуситів, легеневих проблем, психіатрії, захворювань кісток та ін. Вміщено також розділ про те, як запобігти розвитку некомфортних ситуацій та помилок.

Для лікарів багатьох спеціальностей.

Z-1659

V Zjazd otorynolaryngologow wojskowych. XIV Konferencja naukowo-szkoleniowa otolaryngologow wojskowej sluzby zdrowia Koscielisko-Zakopane 10-13.09.2003: Program / Ed.: J. Olszewski. – Koscielisko-Zakopane: UCB, 2003. – 140 S. V з’їзд військових отоларингологів. XIV конференція отоларингологів охорони здоров’я збройних сил.

У книзі подано матеріали V з’їзду військових отоларингологів та ХIV конференції отоларингологів охорони здоров’я військових сил. На з’їзді крім спеціалістів Польщі були присутні спеціалісти з США, України, Білорусі. Доповіді присвячено різним проблемам профілактики та лікування отоларингологічних захворювань у військових: раціональній антибактеріальній терапії, етіології та профілактиці ЛОР-захворювань, синусній патології, новому в хірургії та реконструктивній хірургії носа. Йдеться про вестибулярні порушення та їх корекцію, новоутворення вуха та носа, язика, ринорею невизначеної етіології, лазерну хордектомію, органічні та функціональні порушення голосу у зв’язку з професією, відеоларингостробоскопічну оцінку результатів хірургічного лікування, втручання при ларингітах, вплив назофарингеальної інфекції на аденоїди, оральний та ларингеальний рак, комп’ютерну томографію в отоларингології, про оцінку стану здоров’я призовників та ін.

Б-83580

Ліки – людині: сучасні аспекти фармакотерапії: Матеріали наук.-практ. конф. 18 берез. 2004 р., м. Харків / Нац. фармац. ун-т; Редкол.: Черних В.П. та ін. – Х.: НФАУ, 2004. – 219 с.

Збірник містить матеріали доповідей науково-практичної конференції, в яких розглядаються проблеми фармакотерапії захворювань людини, аспекти вивчення і впровадження нових лікарських засобів, доклінічне дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження.

Б-83557

Діагностика та лікування легкої черепно-мозкової травми: Метод. рекомендації / Буков. держ. мед. акад., Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи; Уклад.: Пашковський В.М., Жуковський О.О. – Чернівці, 2004. – 14 с.

Подано інформацію про клінічні та інструментальні методи діагностики, основні принципи патогенетичного та симптоматичного лікування ЛЧМТ.

Б-83538

Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их решения: Метод. рекомендации / Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД; Гл. ред. Т. Дешко. – К., 2004. – 195 с.

Освещен широкий спектр направлений работы с потребителями наркотиков – от рекомендаций по более безопасному употреблению наркотиков до программы реабилитации и ресоциализации.

Б-83548

Оберриттер Х. Правильное и разнообразное питание при остеопорозе. Возможность сделать свои кости более крепкими благодаря пище, богатой кальцием. Лучшие рецепты современной диетологии: Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М: Уникум Пресс, 2004. – 174 с.

Книга посвящена правильному питанию при остеопорозе. В первой части изложена информация по проблеме остеопороза и даны общие рекомендации по правильному питанию, приведены таблицы содержания кальция и основных микроэлементов в большинстве продуктов питания. Во второй части представлены рецепты современной диетологии.

Б-83670

Рекофол в современной анестезиологии и интенсивной терапии: Метод. пособие / Л.В. Усенко, Г.В. Панченко, В.И. Слива, С.А. Дудукина; Днепропетр. гос. мед. акад. Каф. анестезиологии и интенсив. терапии. – К.: Пирамида, 2004. – 99 с.

В пособии изложены фармакокинетика и фармакодинамика современного гипнотика Рекофола. Освещены общие и частные вопросы применения Рекофола как компонента современного обезболивания, особенности его использования в различных областях хирургии, позволяющие повысить безопасность и управляемость анестезии.

Б-83625

Пальчун В.Т. История болезни в ЛОР-стационаре: Метод. рекомендации: Учеб. пособие для студентов мед. вузов / В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин; Рос. гос. мед. ун-т. – М.: Медицина, 2004. – 32 с.

Представлены правила оформления и ведения истории болезни лиц, страдающих заболеваниями ЛОР-органов. Указаны особенности составления этапного и выписного эпикриза, статистической карты выбывшего из стационара, технологической карты, выписки и других документов.

Б-83949

Нові медичні технології в клінічній та курортній практиці: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 80-річчю каф. мед. реабілітації, фізіотерапії та курортології КМАПО ім. П.Л. Шупика 20-22 трав. 2004 р. / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»; Редкол.: Ю.В. Вороненко (Відп. ред.) та ін. – К., 2004. – 212 с.

Б-83948

Пробіотики – ХХI століття. Біологія. Медицина. Практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пробіотики – ХХI століття. Біологія. Медицина. Практика», 20-22 травня 2004 року. – Тернопіль: Укрмедкн., 2004. – 222 с.

Б-83958

Національний конгрес кардіологів України. Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України: Тези наук. доп. 21-24 верес. 2004 р. / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Ін-т серцево-судин. хірургії АМН України, Дніпропетр. мед. акад. – Дніпропетровськ, 2004. – 398 с.

Б-83956

Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній медицині: Навч. посіб. для лікарів-інтернів та лікарів – слухачів курсів підвищення кваліфікації закл. післядиплом. освіти: У 10 кн. / За заг. ред. О.П. Мінцера. – К.: Вища шк., 2004. Кн. 3: Інформаційні технології в хірургії / О.П. Мінцер, В.З. Москаленко, С.В. Веселий. – 2004. – 423 с.

Б-83988

Дошкольник и компьютер: медико-гигиенические рекомендации: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Леоновой Л.А.; Ин-т возраст. физиологии Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. – М.; Воронеж, 2004. – 63 с.